SEGURAko UDALA

Euskara ikastaroak eta dirulaguntzak

Segurako Udalak, euskara ikasteko herritarrei dirulaguntzak ematen dizkie, beti ere, euskararen udal ordenantzan jasotako irizpideak jarraituz:

Euskaldun­tzeko eta euskaraz alfabeta­tzeko ikastaroak.

Euskara ikasteko, euskaraz alfabeta­tzeko, EGA atera­tzeko edo euskararen jakin­tzan sakon­tzeko ikastaroek jasoko dituzte lagun­tzak. Ikastaro horiek HABE-k homologatutako edozein euskaltegik emandakoak izango dira.

Euskaldun­tze eta alfabeta­tze ikastaroetara joaten direnei, ordaindu dutenaren %75a itzu­liko die Udalak, baldin­tza hauek betez gero:          

 • Seguran erroldatua egotea (ikastaroa hasi baino urtebete lehenagotik). Horrela izan beharko da ikastaroak irauten duen epe guztian. Hori horrela ez balitz, hurrengo ikasturtean berriro izena emateko konpromisoa har­tzea baldin­tza modura onartuko da. Bietakoren bat bete­tzen ez bada, lagun­tza jaso­tzeko eskubidea galduko da.       
 • %80ko asisten­tzia izatea.
 • Beste inongo erakundetatik diru lagun­tza­rik ez jaso­tzea. (Beste nonbaitetik diru-lagun­tza jaso izanez gero, diferen­tzia ordainduko dio Udalak).
 • Udalak, urtero erabakiko du zenbat diru bideratuko duen horretarako. Eska­tzaile guztien artean kopuru hori gaindituz gero, zatitu egingo da eta propor­tzioan emango zaie diru lagun­tza.

Ordainketak banku transferen­tzia bidez edo ­txeke bidez egingo dira. Tramitazioak prozedura hau jarraituko du:

 • Lagun­tza eskaera egitea.
 • Komisioaren lehendakariaren txos­tena.
 • Komisioaren proposamena.
 • Gobernu Batzor­dearen erabakia

Eska­tzaile bakoi­tzak eskaera bakarra egin beharko du, eskaera orria betez (beheran aurkituko duzu). Eta honekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak:

 1. Eska­tzailearen Nortasun Agiriaren fotokopia.
 2. Matrikula ordaindu izanaren agiriak
 3. %80 asisten­tzia, behin­tzat, izan duela froga­tzen duen agiria. Eskolak eman dituen zentroak emandakoa izango da agiri hau

Eskaerak aurkezteko azken eguna irailaren 30a izango da.